Privacy policy

Svrha i opseg Politike zaštite osobnih podataka

Ovom politikom Uprava Energia naturalis d.o.o. (dalje u tekstu: ENNA) za sva društva u sastavu ENNA grupe određuje stav prema zaštiti osobnih podataka i privatnosti, dodjeljuje odgovornosti, definira pravila postupanja s osobnim podacima i daje punu podršku sustavu upravljanja osobnim podacima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) i drugim primjenjivim propisima iz područja zaštite osobnih podatka i informacijske sigurnosti.
ENNA grupa u svom poslovanju, odnosu sa zaposlenicima, klijentima i poslovnim partnerima promiče i poštuje privatnosti i zaštitu osobnih podataka te osigurava najvišu razinu informacijske sigurnosti provodeći ovu Politiku zaštite podataka kao zajednički kodeks ponašanja unutar grupe.
Ova politika odnosi se na cjelokupno poslovanje sljedećih društva ENNA grupe:
ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar, OIB: 65900776536;
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom, Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar, OIB: 58292277611;
ENNA OPSKRBA d.o.o. za opskrbu i usluge, Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar, OIB: 61700516273
ENNA LOGIC d.o.o. za transport i usluge, Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar, OIB: 53488178655;
ENNA TRANSPORT d.o.o. za prijevoz tereta, Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar , OIB: 87583888894;
ENNA FRUIT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Radnička cesta 39, Zagreb, OIB: 35345009214;
ZAKLADA NOVO SUTRA, Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar, OIB: 06928468996.

Politika je dostupna svim zaposlenicima i drugim ispitanicima te zainteresiranim trećim stranama na mrežnim stranicama svakog od navedenih društava. Buduće izmjene ili dopune ovo Politike biti će pravovremeno najavljene i objavljene.

Odgovornost za provedbu Politike

Uprava ENNA-e pruža podršku u provedbi ove Politike društvima u sastavu ENNA grupe, svim sektorima / organizacijskim jedinicama i službeniku za zaštitu podataka,  na način da im osigurava resurse potrebne za provedbu načela obrade i primjenu tehničkih i organizacijskim mjera zaštite osobnih podataka. 
Na razini ENNA grupe uspostavljena je Grupa za privatnost koju čine osobe zadužene za provedbu ove Politike:

 • Član uprave zadužen za privatnost i zaštitu osobnih podataka;
 • Imenovani Službenik za zaštitu osobnih podataka;
 • Odgovorna osoba iz djelokruga informacijskih tehnologija;
 • Odgovorna osoba iz djelokruga pravnih poslova;
 • Odgovorna osoba iz područja upravljanje ljudskim resursima;
 • Odgovorna osoba iz područja računovodstva;
 • Odgovorna osoba iz područja marketinga;
 • Odgovorna osoba iz područja prodaje, opskrbe, transporta.

Svi zaposlenici i treće strane koje u okviru poslovne suradnje obrađuju osobne podatke dužni su postupati u skladu i na način kako je određeno ovom Politikom.

Načela obrade osobnih podataka

ENNA grupa usvojila je i provodi sljedeća načela pri prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka:

Zakonitost, poštenost i transparentnost
Osobni podaci obrađuju se isključivo kada za to postoji primjerena pravna osnova (npr. ugovorni odnos, privola ispitanika, zakonska obveza ili legitimni interes ENNA grupe).
Prilikom prikupljanja podataka i kroz cijeli postupak obrade ispitanicima su dostupne sve bitne informacije o obradi osobnih podataka i njihovim pravima, a pružene su jasnim i jednostavnim jezikom. 

Ograničenje svrhe
Osobni podaci prikupljaju se za jasno definirane legitimne svrhe obrade i ne obrađuju u svrhe koje nisu podudarne s prvotno određenom svrhom. ENNA grupa transparentno navodi za što će se koristiti prikupljeni podaci, te ograničava procese obrade osobnih podataka na one koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade. 

Smanjenje količine podataka
Prilikom prikupljanja osobnih podataka ENNA grupa se ograničava samo na ono što je nužno, primjereno i relevantno za ostvarenje svrhe obrade osobnih podataka. 

Ograničenje pohrane
Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika ne dulje no što je to potrebno za ostvarenje svrhe obrade. Po ostvarenju svrhe obrade i zakonskih uvjeta ENNA grupa će izbrisati ili anonimizirati osobne podatke. 

Točnost
ENNA Grupa osigurava točnost i ažurnost osobnih podataka za čitavo vrijeme obrade. Netočni ili nepotpuni podaci biti će pravovremeno ažurirani ili izbrisani ukoliko nije moguće osigurati točnost podataka.

Cjelovitost i povjerljivost
ENNA grupa poduzima primjerene tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka.
Razina zaštite i vrsta primijenjenih mjera temelje se na procijeni rizika pojedinog postupka obrade na prava i slobode ispitanika.

Tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka
Prilikom dizajniranja novih, te pri promjeni ili proširenju postojećih sustava i procesa obrade osobnih podataka, ENNA grupa primjenjuje ovu Politiku uzimajući pri tom u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka.

Pouzdanost
U postupcima obrade osobnih podataka ENNA grupa osigurava odgovarajuće zapise i druge dokaze pomoću kojih se u svakom trenutku može utvrditi pouzdanost i usklađenost obrada s gore navedenim načelima.

Prava ispitanika

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade osobnih podataka ispitanici mogu ostvariti sljedeća prava u obradama koje provodi ENNA grupa:

 • Pravo na pristup podacima i informacijama o obradi podataka, uključujući i kopiju osobnih podataka;
 • Pravo na ispravak podataka;
 • Pravo na brisanje podataka;
 • Pravo na ograničavanje obrade;
 • Pravo na prijenos podataka;
 • Pravo na prigovor (kada se obrada temelji na legitimnom interesu ENNA grupe)
 • Prava koja se odnose na automatizirano donošenje odluka i izradu profila.

Svoja prava ispitanici mogu ostvariti slanjem zahtjeva na adresu: dpo@enna.hr.
Neovisno o svrsi i pravnoj osnovi obrade, svi ispitanici uvijek mogu uložiti i pritužbu nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

Odgovornost za ažuriranje 

Ova se Politika revidira najmanje jednom godišnje te uvijek u slučaju bitnih izmjena nacionalnog ili europskog zakonodavstva u području zaštite osobnih podataka. 
Za održavanje Politike odgovorna je Grupa za privatnost.

Datum zadnje izmjene: 22.09.2021.

Napomena:
Detaljne informacije o obradi osobnih podataka sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka pružaju se ispitanicima u trenutku prikupljanja njihovih osobnih podataka, a dostupne su na mrežnim stranicama društava ENNA grupe i u drugim dokumentima koji su pravovremeno dostupni ispitanicima (ugovori, opći uvjeti poslovanja i dr.).

Logo PPD